بازدید رییس محترم بانک ملی مبارکه از کارخانه قائم شیشه اصفهان

2021-01-16 اخبار 0 Comment

بازدید رییس محترم بانک ملی شعبه مرکزی مبارکه باتفاق هیأت همراه از کارخانه قائم شیشه اصفهان. تاریخ: 1399/10/26

Read More