بازدید رییس محترم بانک ملی مبارکه از کارخانه قائم شیشه اصفهان
0 Comment   اخبار

بازدید رییس محترم بانک ملی شعبه مرکزی مبارکه باتفاق هیأت همراه از کارخانه قائم شیشه اصفهان. تاریخ: 1399/10/26

Read more