2021-01-16 اخبار 0 Comment

بازدید رییس محترم بانک ملی شعبه مرکزی مبارکه باتفاق هیأت همراه از کارخانه قائم شیشه اصفهان.

تاریخ: 1399/10/26